SKIN_PATH="/Skins/default/";
代理?input type='radio' name='stfgroup' value='4'/>VIP用户普通用?input type='radio' name='stfgroup' value='6'/>业务? 正确 错误 *电子邮件? 中文名称? 正确 错误 *手机号码? 例如?3825258217 行政地区? 请选择您所在的省份与城? 详细地址? 邮政编码? 正确 错误 *输入密码? 6?6位任意字符,区分大小? 正确 错误 *确认密码? 再输入一遍您的密? 正确 错误 *验证码: 看不清??/a>